Also Visit:  DailyHalacha.com  DailyTehillim.com  DailyHok.com  DailyGemara.com  LearnTorah.com  MishnaBerurah.com
Tuesday, May 22, 2018 / 8 Sivan 5778 Brought to you under the direction of The Edmond J Safra Synagogue
Home Page | About Us | About to Pele Yoetz | About Rabbi Mansour | Contact Us
Search:

Select Subject

001 Love of G-d
אהבה להקדוש-ברוך-הוא
002 Love of Self
אהבת עצמו
003 Love of Sons and Daughters
אהבת הבנים והבנות
004 Love of Husband and Wife
אהבת איש ואשה
005 Love of Torah Scholars
אהבת לומדי התורה ויראי השם וחושבי שמו
006 Love of Friends
אהבת רעים
007 Mourning
אבלות
008 Faith
אמונה
009 Eating and Drinking
אכילה ושתיה
010 Truth
אמת
011 Strength of Character
אבירות הלב
012 Israel
ארץ ישראל
013 Amen
אמן
014 Brothers
אחים
015 Unity
אחדות
016 Apikorus (Heretic)
אפיקורוס
017 Vocation
אמנות
018 Halachic Compendiums
אסופה
019 Guests
אורחים
020 Deceit/Fraud
אונאה
021 Extentuating Cirumstances
אנס
022 Blessings
ברכות
023 The Synagouge
בית הכנסת
024 House of Learning
בית המדרש
025 Humiliation
ביזיון
026 Sons
בן
027 Daughters
בת
028 Idleness
בטלה
029 Crying
בכיה
030 Construction
בנין
031 Fleeing (Run From Sin)
בורח
032 Choices
בוחר
033 When You Are Young
בחור
034 Meat
בשר
035 Relaying News and Information
בשורה
036 Showing Care for Others and Animals
צער בעלי חיים
037 Treating The First Fruits and the First Born
ביכורים
038 Arbitration
ברורים
039 A Pure Heart
בר לבב
040 Refinements (Substantiation)
ברור
041 Checking for Bugs
בדיקת תולעים
042 Redemption
גאולה
043 Arrogance
גאוה
044 Theft
גזל
045 Thievery (Stealing)
גניבה
046 Strength
גבורה
047 Exile
גלות
048 Reincarnation
גלגול
049 You Are A Guest In This World / Converts
גר
050 G-d's Greatness
גדול
051 A Fence (Protective Devices)
גדר
052 The Gentile
גוי
053 Rejoicing
גילה
054The Body
גוף
055 Grooming
גלוח
056 Reading (Repetitive Learning)
גירסה
057 Rebuke
גערה
058 Clinging to G-d
דבקות
059 The Way (Travel)
דרך
060 Proper Conduct
דרך ארץ
061 Knowledge/Intelligence
דעת
062 Speech/Speaking
דבור
063 Speeches
דרושים
064 Moving the Lips of Those Who Sleep
דובב שפתי ישנים
065 Plague/ Disease
דבר
066 Procastinating and Pushing Others Off
דחיה
067 Laws
דינים
068 Publication
דפוס
069 Dwelling
דירה
070 Worries
דאגה
071 Words of The Wise
דברי חכמים
072 Spoken Insights
דרשן
073 Praise
הילול
074 Public Humiliation
הלבנה
075 Walking
הליכה
076 Being Demanding On Others
הקפדה
077 Solitude
התבודדות
078 Preparation
הכנה
079 Trust in G-d
הבטחה
080 Admission
הודאה
081 Doing Misvot in A Beautiful Way
הדור
082 Rising Up Quick, First, and Early
השכמה
083 Saving Others
הצלה
084 Haskama (Communal Agreements & Standards)
הסכמה
085 Making An Effort
השתדלות
086 Pleasure
הנאה
087 Conduct with Others
הנהגה
088 Stories That Teach
הגדה
089 Self Inspiration
התעוררות
090 Following Halachic Rulings
הוראה
091 Candle Lighting
הדלקה
092 Keeping Your Word
הן צדק
093 Keep From Getting Distracted
היסח דעת
094 Physical Punishment (Hitting)
הכאה
095 Cothing the Needy
הלבשה
096 Loans
הלואה
097 Jewish Law
הלכה
098 Appointed Advocate
הרשאה
099 Comparisons
השואה
100 Monetary Concessions
ותרנות
101 Confession
וידוי
102 Vehi Noam (For The Sake of the Misva)
ויהי נועם
103 Vaad (Meeting Place)
ועד
104 Remembering
זכירה
105 Promiscuity
זנות
106 Prudence (Be careful and cautious regarding evil inclination)
זהירות
107 Be Diligent In Fulfillment of Misvot
זריזות
108 Causing Merit To The Many
זכיה
109 Finding One's Mate
זיווג
110 The Zohar
זוהר
111 Preparing Provisions for One's Journey
זודה
112 Gluttoneous Behavior
זולל וסובא
113 Planting
זריעה
114 Disrespect
זלזול
115 Morning Song
זמירות
116 The Elderly
זקן
117 Rememberances (Memories)
זכרונות
118 Enthusiasm, Passion, and Desire
חשק וחמדה
119 Flattery
חנופה
120 Hidush- Torah Novel and Enlightening Concepts
חידוש
121 The Weak Person
חלוש
122 Bad Dreams
חלום
123 Coveting
חמדה
124 Supporting The Learners of Torah
חיזוק
125 Educating The Youth
חינוך
126 The Benefit of the Many In Misvot
חברה
127 Friendship
חברותא
128 Life
חיים
129 Fortitude- When The Going Get Tough The Tough Get Going
חוזק
130 Wisdom
חכמה
131 Desecration of G-d's Name
חילול השם
132 A Sick Person
חולה
133 Kindness
חסד
134 Suspicion
חשדה
135 Serving Hashem To The Fullest
חסידות
136 Father In-Law and Mother In-Law
חמיו וחמותו
137 Leavened Products (Bread)
חמץ
138 Keeping An Accounting of All Matters
חשבון
139 The Importance of a Misvah
חשיבות
140 Suspicion
חשוד
141 The Happiness of A Groom
חתן
142 Obilgation
חוב
143 Imperfection
חוסר
144 Regret
חרטה
145 Hol HaMoed
חול המועד
146 Destruction of the Temple
חורבן בית המקדש
147 Grace and Favor of G-d
חן
148 Deafness
חרש
149 Impurity
טומאה
150 Reasons for Misvot
טעם
151 Distractions
טירדה
152 Following The Natural Order
טבע
153 Unfit Meat
טרף
154 Effort, Toil and Sacrifice
טורח
155 Faulty Claims
טענות
156 Making Mistakes
טעות
157 Taking Vacations/ Trips
טיול
158 Purity
טהרה
159 Fear of G-d
יראה
160 Knowledge
ידיעה
161 The Good and Evil Inclination
יצר
162 Refrain From Being Portentous
יתרון
163 Minimize Yourself
ירידה
164 Be Prepared for When There Is Despair
יאוש
165 Toil (Hard Work)
יגיעה
166 Wine
יין
167 Childhood
ילדות
168 To The Right
ימין
169 Nursing Babies
יונקי שדים
170 Foundation
יסוד
171 Giving Advice
יועץ
172 Beauty
יופי
173 The Study Hall
ישיבה
174 Arrogance
יוהרא
175 Always Do What's Right
ישרות
176 Suffering/Afflictions
יסורין
177 Yom Tov (Holidays)
ימים טובים
178 Peace of Mind
ישוב הדעת
179 Honoring and Respecting One's Father and Mother
כיבוד אב ואם
180 Respecting The Wise
כבוד חכמים
181 Respect for Human Beings
כבוד הבריות
182 Anger
כעס
183 Intention and Focus
כוונה
184 Honor
כבוד
185 Yom Kippur (Day of Atonement)
כפור
186 Coercion (Toiling To Overcome Evil Inclination)
כופה
187 Kohen (Priests)
כהן
188 Ingratitude
כפוי טובה
189 A Burn
כויה
190 Dogs
כלב
191 Humbleness
כניעה
192 Money
כסף
193 Nick Names
כנוי
194 A Bride In Her Father's House
כלה בבית אביה
195 Writing Things Down
כתיבה
196 Stingy (Miserliness)
כיליות
197 General Principals A: 1~7
כלילות א [א~ז]
197 General Principals A: 8~17
כלילות א [ח~יז]
197 General Principals A: 18~22
כלילות א [יח~כב]
197 General Principals A: 23~27
כלילות א [כג~כז]
197 General Principals A: 28
כלילות א [כח]
198 General Principals B: 1~2
כלילות ב [א~ב]
198 General Principals B: 3
כלילות ב [ג]
198 General Principals B: 4~5
כלילות ב [ד~ה]
198 General Principals B: 6~7
כלילות ב [ו~ז]
198 General Principals B: 8~12
כלילות ב [ח~יב]
198 General Principals B: 13
כלילות ב [יג]
198 General Principals B: 14
כלילות ב [יד]
198 General Principals B: 15
כלילות ב [טו]
198 General Principals B: 16~17
כלילות ב [טז~יז]
198 General Principals B: 18~19
כלילות ב [יח~יט]
198 General Principals B: 20~21
כלילות ב [כ~כא]
198 General Principals B: 22~28
כלילות ב [כב~כח]
199 Learning
לימוד
200 A Good Heart
לב
201 Slander
לשון הרע
202 Mockery
ליצנות
203 For Its Own Sake
לשמה
204 Borrower
לוה
205 Foreign Language
לעז
206 Accompanient
לויה
207 Clothing
לבישה
208 Kingship
מלכות
209 Fear
מורא
210 Serenity
מנוחה
211 Misvot
מצות
212 Bringing Merit to the Many
מזכה
213 Non Essentials- Luxuries
מותרות
214 Doing Things Speedily
מהירות / מתון
215 Ma'aser (Givng One Tenth)
מעשר
216 Musar- The Study of Ethics
מוסר
217 One's Thoughts
מחשבה
218 Business
משא ומתן
219 Custom
מנהג
220 Character Traits
מדות
221 Controversy
מחלוקת
222 The Best Way
מובחר
223 Justice and Judgement
משפט ודין
224 Gifts
מתן
225 Goverment
ממשלה
226 Circumcision
מילה
227 Selling Possessions
מכירה
228 Sustenance-Money
ממון
229 Appointed Leaders
ממונה
230 Counting People
מונה
231 Minha- The Afternoon Prayer
מנחה
232 Abstinence
מניעה
233 Informing
מסירה
234 Bitterness
מרירות
235 Sweetness
מתיקות
236 Class / Torah Teachers
מלמדי תינוקות
237 Death
מיתה
238 Consoling Those Who Suffered A Loss
נחמה
239 Generosity
נדיבות
240 Revenge and Bearing a Grudge
נקימה ונטירה
241 Washing Hands
נטילת ידים
242 Profanity
נבלות פה
243 Cleanliness
נקיות
244 Trustworthiness - Loyalty
נאמנות
245 Nidah- Women with Menses
נדה
246 Vows
נדרים
247 Miracles
נס
248 Divine Tests
נסיון
249 Forbidden Wine
נסך
250 The Soul
נפש
251 The Drive fo Victory
ניצוח
252 Women
נשים
253 Dipping One's Head In Tefilah
נפילת אפיים
254 Wonders
נפלאות
255 The Candles of Shabbat and Chanukah
נר שבת ונר חנוכה
256 Patience
סבלנות
257 Sukkah
סוכה
258 Protective Fences
סייג
259 Esoteric Wisdom (Foundation)
סוד
260 Holy Books
ספר
261 Advocacy
סנגוריא
262 Selihot
סךיחות
263 Meals
סעודה
264 Boats
ספינה
265 Doubt
ספק
266 Refusing
סרבנות
267 Low Key (Quietly)
סתר
268 Metaphysical Actions
סגולה
269 Being Satisfied
סיפוק
270 The Service of G-d
עבודת השם
271 Humility
ענוה
272 Wealth
עשירות
273 Conjugal Rights
עונה
274 Analytical Thinking
עיון
275 Responding to Prayers
עניה
276 Laziness
עצלות
277 Depression
עצבות
278 Brazenness (Strong Will)
עזות
279 Toil
עמל
280 Transgressions
עבירה
281 Assisting Others
עזר
282 Pleasure
עונג
283 Punishment
עונש
284 Advice
עצה
285 Serving As Guarantor
ערב
286 Evaluating
ערך
287 Poverty
עניות
288 The Evil Eye
עין הרע
289 Illicit Relations
עריות
290 Testimony
עדות
291 Shavuot
עצרת
292 Abstinence (Perishut)
פרישות
293 Priya Verivya- Procreation
פריה ורביה
294 Purim
פורים
295 Pesah (Passover)
פסח
296 Livelihood
פרנסה
297 Fear
פחד
298 Weekly Torah Readings
פרשיות
299 Personal Salvation
פדות
300 Mouth
פה
301 Charity
צדקה
302 Crying Out
צעקה
303 Last Will and Testimony
צוואה
304 Modesty
צניעות
305 Sisit
ציצית
306 Anguish
צער
307 Troubles
צרה
308 Envisioning
ציור
309 Anticipation
צפוי
310 In A Group
צבור
311 Kedusha (Holiness)
קדושה
312 To Rise (Standing)
קימה
313 Reading
קריאה
314 Jealousy
קנאה
315 Cursing
קללה
316 Proper and Practical Conveyance
קבלה
317 Allocating Time
קביעות
318 Perpetual Charity
קביעות צדקה
319 Relatives
קרובים
320 Imposing Sanctions and Penalty
קנס
321 Burial
קבורה
322 Sacrifices
קרבנות
323 The Prayer of Shema
קריאת שמע
324 Audible Oration
קול
325 Seminal Emission
קרי
326 Compassion
רחמנות
327 Results of Seeing
ראיה
328 Pursuit
רדיפה
329 Run to and From A Misva
ריצה
330 Charging or Paying Interest
ריבית
331 Rosh Hashana
ראש השנה
332 In The Group of Many
רבים
333 Habit
רגילות
334 Rejoicing (Song)
רינה
335 Medical Treatment
רפואה
336 Doctor
רופא
337 Bathing
רחיצה
338 One's Teacher and Rabbi
רבו
339 The Character of Goodwill
רצון
340 Leaders
רועה
341 Peace
שלום
342 Hatred
שנאה
343 Shabbat
שבת
344 Sleep
שינה
345 Speech (Conversation)
שיחה
346 Lying
שקר
347 Drinking Wine
שתיה
348 Humility
שפלות
349 Silence
שתיקה
350 Happiness
שמחה
351 Swearing
שבועה
352 Praise Of Hashem's Name
שם-שמים
353 Diligence
שקידה
354 Neighbors
שכן
355 Song
שיר
356 The Chazzan
שליח צבור
357 Protecting One's Life
שמירה
358 Laughter
שחוק
359 Listening
שמיעה
360 Sackcloth
שק
361 Praise
שבח
362 Unintentional Violations
שוגג
363 Judges and Officers
שופטים ושוטרים
364 A Meat Slaughterer
שוחט
365 Servant
שמש
366 Wages
שכר שכיר
367 Reward For A Misva
שכר מצוה
368 Intelligence
שכל
369 A Good Name
שם טוב
370 Be Balanced, Not Extreme
שיעור
371 Wearing Linen
שש
372 The Number Six
ששה
373 Position of Authority
שררה
374 Borrower
שואל
375 Asking Properly
שואל כענין
376 Tefillin
תפילין
377 Torah
תורה
378 With Complete Faith
תמימות
379 Students
תלמידים
380 Fasting
תענית
381 Repentance
תשובה
382 Rebuke
תוכחה
383 Fixing One's Woes (Rectification)
תיקון
384 Strategies
תחבולות
385 Torah Scholars
תלמידי חכמים
386 Psalms
תהלים
387 Offspring
תולדות
388 Adding To The Misva
תוספת
389 Blowing The Shofar
תוקע
390 Tisha BeAb
תשעה באב
391 Salvation
תשועה